Privacyverklaring
BOAL Systemen

Privacyverklaring BOAL Systemen B.V.

Uw privacy is voor BOAL Systemen B.V. van groot belang. Via onze website bieden wij verschillende diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden daarom met grote zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons uiteraard aan de hiervoor gestelde regels uit de privacywetgeving.

Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot slechts die persoonsgegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken (in gevallen waarin uw toestemming is vereist);
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat de gedeelde gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken;
 • Uw rechten respecteren ter zake van het op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen van persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens | Bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die op onze website of via aanvraagformulieren kunnen worden gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, bijvoorbeeld op een contactformulier;
 • Telefoonnummer.

Ook kunnen wij u gepersonaliseerde reclame over aanbiedingen of nieuwe producten toesturen. Dit doen wij per e-mail. Wij sturen u deze e-mail uitsluitend toe, nadat u zich hiervoor zelf hebt aangemeld en toestemming hebt verleend om deze e-mails te ontvangen. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Doeleinden | Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om u gepersonaliseerde e-mails en content aan te bieden;
 • Om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan derden | Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens te delen.

Beveiligen en bewaren | Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring | Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens | Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Bovendien hebt u de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in uw persoonsgegevens;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
   

Klacht indienen | Indien u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder. Mochten wij hier niet samen uitkomen, dan heeft u het recht op grond van de privacywetgeving om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
BOAL Systemen B.V.
+31 (0) 174 316 100